ارسال رزومه

نام و نام خانوادگی
نام پدر
شماره شناسنامه
کد ملی
محل صدور
تاریخ تولد
دین
تابعیت
وضعیت تاهل
تعداد فرزند
شماره تماس
آدرس ایمیل
وضعیت نظام وظیفه
آیا در حال حاضر مشغول تحصیل میباشید؟
اطلاعات تحصیلی
رشته تحصیلی
محل اخذ مدرک
مقطع
تاریخ شروع
تاریخ اتمام
معدل
رشته تحصیلی
محل اخذ مدرک
مقطع
تاریخ شروع
تاریخ اتمام
معدل
رشته تحصیلی
محل اخذ مدرک
مقطع
تاریخ شروع
تاریخ اتمام
معدل
رشته تحصیلی
محل اخذ مدرک
مقطع
تاریخ شروع
تاریخ اتمام
معدل
دوره های علمی و آموزشی
عنوان دوره
مدت دوره
(نام موسسه )
تاریخ شروع
تاریخ اتمام
(امتیاز یا درجه)
عنوان دوره
مدت دوره
(نام موسسه )
تاریخ شروع
تاریخ اتمام
(امتیاز یا درجه)
عنوان دوره
مدت دوره
(نام موسسه )
تاریخ شروع
تاریخ اتمام
(امتیاز یا درجه)
عنوان دوره
مدت دوره
(نام موسسه )
تاریخ شروع
تاریخ اتمام
(امتیاز یا درجه)
سوابق استخدامی:
نام موسسه
نوع موسسه
نوع استخدام
تاریخ شروع
نوع کار
نام موسسه
نوع موسسه
نوع استخدام
تاریخ شروع
نوع کار
نام موسسه
نوع موسسه
نوع استخدام
تاریخ شروع
نوع کار
نام موسسه
نوع موسسه
نوع استخدام
تاریخ شروع
نوع کار
دو نفر معرف:
نام و نام خانوادگی
شغل
نسبت
آدرس
تلفن یا موبایل
نام و نام خانوادگی
شغل
نسبت
آدرس
تلفن و موبایل
نرم افزار های عمومی و تخصصی و میزان آشنایی:
در صورت امکان خلاصه ای از میزان تجربیات و مهارتها و تخصص خود را بنویسید. (حداکثر در 3 خط)
میزان تسلط به زبان انگلیسی:
خواندن و نوشتن
مکالمه
آدرس: